۰
سرپرست سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مازاد ارزش و سود شناسایی نشده ناشی از افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌های جاری (کوتاه‌مدت) شرکت‌ها مشمول مالیات می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری اخباربانک، محمد قاسم پناهی سرپرست سازمان امور مالیاتی با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص آثار مالیاتی ناشی از سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری، نگهداری و نقل و انتقال سهام، سود دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر و همچنین درآمد حاصل از ارزیابی سرمایه گذاری در سهام سایر واحدهای تجاری به منظور وحدت رویه در رسیدگی های مالیاتی بدین وسیله مقرر می شود:

۱. تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۱۴۳ قانون مذکور برای نقل و انتقال سهام در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها مالیات مقطوع تعیین کرده است.

از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ مقرر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمد های مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲. هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاری ها شود به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعطیلات یاد شده به روش های زیر در حساب و منعکس می‌شود:

الف: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت:
الف۱. در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری بلند مدت به شرط احراز، سرمایه‌گذاری مذکور به بهای تمام شده پس از کسر زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری انعکاس می یابد. با توجه به اینکه زیان مذکور در ارتباط با فعالیت سرمایه‌گذاری است، صرفاً از درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بلند مدت در سهام قابل کسر بوده و به عنوان هزینه قابل قبول در محاسبه سایر درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

همچنین برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان برگشت کاهش ارزش سرمایه گذاری های بلندمدت به حساب بستانکار سود و زیان منظور شده اما تا میزان پوشش زیان کاهش ارزش قبلی مشمول مالیات نخواهد بود.
الف ۲. افزایش مبلغ دفتری سرمایه گذاری های بلندمدت به عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه منعکس می‌شود و مازاد مذکور در صورت رعایت مقررات تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، آیین نامه اجرایی آن مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم رعایت مقررات تبصره یاد شده، مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات بر درآمد است. ضمناً با توجه به عدم شمول مالیات به افزایش مذکور ،همانگونه که در ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم نیز قید شده، زیان ناشی از تجدید ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ب: در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازاری و خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می شود، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات است و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱ تیر سال ۹۴، زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.

در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری( در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.
با توجه به ابهامات موجود در خصوص درآمدهای صندوق سرمایه گذاری یادآور می شود:
درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه گذاری های موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم توسط صندوق سرمایه گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از کاهش کارمزد دریافتی توسط کارگزاران، سود سهام ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سهام تحقق یافته و پرداخت نشده و درآمد ناشی از تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید است با رعایت مقررات مربوطه مشمول معافیت تبصره یک ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
 
تازه ترین اخبار