۰
شرکت بیمه سامان در ۶ ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨مبلغ ۵٨٨میلیارد تومان از محل حق بیمه صادره درآمد داشته است که حدود ٨۶میلیارد تومان از این مبلغ متعلق به شهریور ماه است.
تازه ترین اخبار