بیمه
سود 12 ریالی بیمه آرمان در سه ماهه سال 1402

سود 12 ریالی بیمه آرمان در سه ماهه سال 1402

شرکت بیمه آرمان صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به خرداد 1402 را منتشر کرد.
سود 31 میلیارد تومانی در بیمه سرمد

سود 31 میلیارد تومانی در بیمه سرمد

بیمه سرمد تا پایان اسفند ماه 1401، 31 میلیارد تومان سود خالص محقق کرد در حالی که در دوره مشابه قبل زیان 315 میلیارد تومانی ساخته بود. به این ترتیب زیان انباشته با کاهش 2 درصدی نسبت به پایان ...