۰
مانده اعتبارات اسنادی بانک تجارت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۴۷ درصد رشد داشته است.
رشد ۲۴۷ درصدی بانک تجارت در گشایش اعتبارات اسنادی
به گزارش اخباربانک، مانده اعتبارات اسنادی بانک تجارت در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۲۱ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۲۴۷ درصد رشد داشته است.همچنین مانده تعهدات ضمانتنامه ها در پایان سال ۱۳۹۹ با ۲۷۶ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۶ به مبل۴ ۷۹۸ هزار میلیارد ریال بالغ شده است.
akhbarbank.com/vdch6-n6.23nv-dftt2.html
تازه ترین اخبار